1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Громадянська позиція» (надалі - Партія) є неприбутковим добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України та цього Статуту.

1.2. Повна назва Партії українською мовою: політична партія «Громадянська позиція».
Скорочена назва Партії українською мовою: «Громадянська позиція».
Повна назва Партії англійською мовою: Political Party «Civic Position».
Скорочена назва Партії англійською мовою: «Civic Position».

1.3. Партія об'єднує громадян України, що підтримують її Статут та Програму.

1.4. Партія діє на засадах відкритості, добровільності, рівноправності та взаємоповаги між її членами, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни, внутрішньопартійної демократії, самоврядування, законності, гласності, вільного вибору видів громадської (суспільної) діяльності. Діяльність Партії спрямована на сприяння розбудові правової держави, розвитку демократичного суспільства, політичної консолідації нації, зміцнення державної незалежності України, побудові в Україні соціального та розвиненого громадянського суспільства.

1.5. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються рішенням Координаційної Ради Партії.

Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.7. Центральні статутні органи Партії знаходяться у місті Києві.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Партії є участь у побудові в Україні вільного, демократичного, справедливого суспільства, створенні можливості вираження політичної волі громадянами України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення їхніх політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів, забезпечення суспільної справедливості та ефективного захисту громадян.

2.2. Головними завданнями Партії є здійснення власної програми дій у суспільних відносинах, сутністю якої є:

- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;

- забезпечення зростання доходів громадян України та зростання валового національного продукту;

- забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як найвищої соціальної цінності;

- сприяння розвитку інститутів прямої демократії, піднесення рівня політичної і правової культури громадян;

- участь Партії у створенні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво у їх складі для здійснення Програми Партії;

- сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.

2.3. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей Партія:

- бере участь у політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законом;

- домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, закріплених в Загальній декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

- бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб;

- домагається представництва в органах влади через участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, а також у створенні органів виконавчої влади на загальнодержавному та місцевому рівнях;

- вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

- одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своїх цілей та завдань;

- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;

- здійснює свої програмні цілі та завдання на основі законодавства України та через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі у формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження - самостійно чи разом з політичними партнерами;

- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, бере участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;

- засновує власні засоби масової інформації відповідно до закону;

- розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством;

- здійснює представництво своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних органах, громадських та інших організаціях;

- організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;

- публічно викладає свою позицію з питань державного і суспільного життя;

- бере участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;

- ідейно та організаційно підтримує об'єднання громадян, надає допомогу їхньому створенню;

- встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям Партії, у всіх формах, не заборонених законом;

- встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- проводить інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

2.4. Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять Партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.

2.5. Партія бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення Програми Партії через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.

2.6. Партія діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1. Членом Партії може бути дієздатний громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту і Програми Партії, сплачує членські внески, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань Партії.

3.2. Партія об’єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до вимог Закону України „Про політичні партії в Україні” незалежно від їхньої національності, релігійних переконань, статі, соціального стану, належності до громадських організацій.

3.3. Членами Партії не можуть бути:

- судді;

- прокурори;

- поліцейські;

- співробітники Служби безпеки України;

- військовослужбовці;

- працівники органів доходів і зборів;

- персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

- працівники Національного антикорупційного бюро України;

- державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу";

- інші громадяни, щодо яких встановлено обмеження Конституцією України та законами України.

3.4. Членство в Партії є фіксованим.

3.5. Членство в Партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Координаційною Радою Партії.

3.6. Особа, яка має намір вступити до Партії, подає заяву до відповідної організації Партії або до центральних органів Партії.

Центральний орган Партії отримавши заяву про вступ в Партію має направити дану заяву до відповідної регіональної, районної, районної в місті, міської, сільської, селищної організації. У випадку, якщо відповідна організація Партії не створена, Рада Партії може прийняти рішення про прийняття в члени Партії.

Вступ до Партії здійснюється на підставі письмової заяви особи, що має намір вступити в Партію, за наявності анкети та письмової рекомендації від члена Партії.

Член Партії, який дає таку рекомендацію, несе відповідальність перед Партією за цю особу. Порядок накладання та види такої відповідальності визначаються положенням про партійні заохочення та стягнення, що затверджується Радою Партії.

Рішення щодо прийняття в члени Партії приймається Зборами або Радою організації Партії, до якої подано заяву.

3.7. Члени Партії сплачують членські внески. Періодичність, мінімальний розмір та порядок сплати членських внесків визначаються положенням про членські внески, що затверджується Радою Партії.

3.8. До члена Партії можуть бути застосовані партійні заохочення та стягнення згідно з положенням про партійні заохочення та стягнення, що затверджується Радою Партії.

Члени Партії заохочуються за зразкове виконання та сумлінне ставлення до покладених на них обов'язків, ініціативу у розбудові Партії, високу активність та творчий підхід у роботі.

До члена Партії, який порушив Статут чи Програму Партії, чим завдав шкоди діяльності Партії, застосовується партійне стягнення.

3.9. Членство в Партії припиняється шляхом подання членом Партії відповідної письмової заяви до організації Партії, де він перебуває на партійному обліку.

Заява подається особисто або надсилається рекомендованим листом і є підставою для зняття з обліку членів Партії.

3.10. Членство в Партії осіб, коло яких визначене у п.3.3. цього Статуту, зупиняється з моменту настання обставин, які є підставою для неможливості членства, шляхом подання членом Партії відповідної письмової заяви до організації, де він перебуває на партійному обліку. Ця заява є підставою для зняття з обліку членів Партії..

Членство в Партії таких осіб поновлюється з моменту усунення обставин, що були підставою для неможливості їхнього членства в Партії, відповідно до п.3.3. цього Статуту, шляхом подання ними письмової заяви до організації, де вони перебували на партійному обліку.

Заява подається особисто або надсилається рекомендованим листом і є підставою для поновлення на обліку членів Партії в організації Партії, де заявник перебував на партійному обліку.

Такому члену Партії зберігається партійний стаж, що був у нього до зупинення його членства в Партії.

3.11. Член Партії, який грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав своєю діяльністю суттєвої шкоди репутації Партії виключається з Партії у примусовому порядку.

Рішення про виключення члена Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

3.12. Рішення про виключення члена Партії може бути оскаржене до Ради організації Партії вищого рівня та (або) до відповідної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів від дня його прийняття. Заява про оскарження має бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання такої заяви.

Членство в Партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення) з Партії щодо яких було скасовано Радою організації вищого рівня, поновлюється з дня скасування рішення про їхнє виключення. При цьому у таких членів Партії зберігається партійний стаж.

3.13. Наслідком припинення членства в Партії (за власним бажанням чи в примусовому порядку) є одночасне виключення цієї особи зі складу органів Партії, до яких її було обрано.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Права та обов‘язки членів Партії здійснюються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Член Партії має право:

- брати участь у статутній діяльності Партії;

- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю Партії, та вживати заходів до їхнього вирішення;

- безпосередньо брати участь у виробленні і здійсненні партійної політики;

- вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після прийняття рішень партійними органами;

- висувати, обирати кандидатів та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

- подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до представницьких органів влади усіх рівнів;

- отримувати інформацію щодо загальних питань діяльності Партії;

- подавати апеляції, запити, заяви, звернення, пропозиції, до будь-якого партійного органу. Усі партійні органи і керівні особи Партії зобов‘язані розглянути ці апеляції, запити, заяви, звернення, пропозиції, членів Партії, якщо вони згідно з цим Статутом мають такі повноваження, не пізніше ніж у тридцятиденний термін після їхнього отримання та надати на них мотивовану письмову відповідь;

- при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії – оскаржити це рішення до керівних органів Партії вищого рівня;

- оскаржити рішення чи дії керівних органів Партії як до керівних органів вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;

- з власної ініціативи припинити членство в Партії;

- вносити пропозиції щодо змін до Програми Партії та Статуту Партії, які вносяться і розглядаються у порядку, визначеному розділом 10 цього Статуту.

4.3. Кожен член Партії зобов‘язаний:

- дотримуватися Статуту та Програми Партії;

- сприяти поширенню ідей та цінностей Партії;

- виконувати рішення керівних органів Партії;

- брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;

- надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією, сприяти їхній перемозі;

- дбати про зміцнення авторитету Партії;

- дотримуватися норм моралі та етики;

- зупиняти членство в Партії на час перебування на посадах, обіймання яких, згідно з законом, є несумісним з членством у політичних партіях;

- сплачувати членські внески.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ ПАРТІЇ

5.1. Діяльність усіх партійних структур ґрунтується на таких основних принципах:

- дотримання встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання партійних органів та їхніх керівників;

- виконання всіма організаціями Партії рішень керівних органів Партії вищого рівня, прийнятих ними відповідно до Статуту;

- права керівних органів Партії вищого рівня скасовувати рішення партійних органів нижчого рівня, прийнятих з порушенням Статуту, а також ті рішення, які не належать до їхньої виключної компетенції;

- засідання керівних органів Партії всіх рівнів (окрім З’їзду Партії, Конференцій та Зборів партійних організацій) можуть бути проведені за допомогою засобів електронного зв’язку, порядок проведення яких визначається відповідним Положенням, затвердженим Радою Партії.

- повноваження посадових осіб (Голови КРП, голів організацій всіх рівнів, заступників голів організацій всіх рівнів, ревізорів), а також керівних (Координаційної Ради Партії, рад всіх рівнів) та ревізійних органів (контрольно-ревізійних комісій всіх рівнів) Партії, що обираються, є чинними протягом терміну, на який вони обрані, відповідно до положень цього Статуту, але в будь-якому разі до обрання відповідних нових посадових осіб або нового складу керівних чи ревізійних органів Партії. 

 

5.2. СТРУКТУРА ПАРТІЇ

5.2.1. Структуру Партії складають:

- первинні осередки;

- сільські, селищні, міські, районні у містах організації;

- районні організації;

- регіональні організації (Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські організації);

- центральні керівні органи Партії (З’їзд Партії, Рада Партії, Координаційна Рада Партії);

- виконавчі органи Партії;

- контрольно-ревізійні органи Партії.

5.2.2. Організації Партії утворюються і діють відповідно до територіального устрою України.

У межах села, селища, міста, районну у місті, району, області, Автономної Республіки Крим існує і діє відповідно одна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна, Кримська республіканська організація Партії.

Кожна організація Партії обліковує усі партійні організації, що входять до її складу, і є по відношенню до них партійною організацією вищого рівня.

Для кожної організації Партії центральні керівні органи Партії, а також керівні органи партійних організацій вищого рівня є керівними органами вищого рівня.

5.2.3. Організації Партії мають бути зареєстровані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

Первинні осередки Партії, яким Статутом не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення.

Рада Партії після створення організації Партії приймає рішення про її визнання та надання дозволу щодо реєстрації.

Рішення про визнання первинного осередку Партії приймає Рада відповідної регіональної організації Партії.

Оригінали документів, що посвідчують реєстрацію організації, взяття її на облік в органах державної влади та місцевого самоврядування, зберігаються в центральному органі Партії.

На вимогу керівних органів вищого рівня, організації Партії зобов’язані надавати їм оригінали будь-яких інших документів, що стосуються діяльності організації.

5.2.4. З’їзд Партії, Рада Партії можуть прийняти рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії, якщо рішення чи дії такої організації Партії не відповідають Статуту, Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня, перешкоджають здійсненню виборчої політики Партії. Ці рішення приймаються за наявності відповідного висновку Центральної контрольно-ревізійної комісії, є чинними з моменту прийняття і остаточними.

 

5.3. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

5.3.1. У складі районних, районних у містах, міських, сільських та селищних організацій Партії можуть створюватися первинні осередки Партії.

Первинний осередок створюється не менше ніж 3 (трьома) членами Партії на добровільних засадах і набуває статусу первинного осередку Партії після його визнання рішенням Ради відповідної регіональної організації Партії. До прийняття зазначеного рішення жоден новостворений первинний осередок не є осередком Партії.

5.3.2. Первинний осередок у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня. Первинний осередок веде облік членів Партії, що входять до його складу, відповідно до положення про порядок обліку членів Партії, що затверджується Радою Партії.

5.3.3. Вищим керівним органом первинного осередку є Збори.

Збори первинного осередку скликаються його Головою за власною ініціативою, або на вимогу не менше як третини членів осередку, або за ініціативою керівного органу вищого рівня.

Збори первинного осередку чинні за умови реєстрації для участі в них більше половини членів осередку. Рішення Зборів первинного осередку приймаються більшістю голосів членів, присутніх на Зборах.

Збори проводяться не менше 1 (одного) разу за 3 (три) місяці.

Збори первинного осередку:

- обирають Голову первинного осередку;

- приймають рішення про прийняття до членів Партії;

- пропонують кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня;

- приймають рішення на виконання рішень керівних органів Партії вищого рівня, заслуховують звіт Голови первинного осередку.

5.3.4. Голова первинного осередку Партії обирається Зборами цієї організації терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії.

Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови первинного осередку, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою осередку Партії стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

Голова первинного осередку Партії:

- організовує роботу осередку, звітує перед ним, представляє його у керівних органах Партії вищого рівня;

- підписує документи від імені осередку;

- проводить Збори осередку, підписує їхні рішення, а також протоколи Зборів разом із секретарем Зборів;

- веде облік членів осередку відповідно до положення про порядок обліку членів Партії, що затверджується Радою Партії;

- організовує ознайомлення членів осередку з документами та рішеннями керівних органів Партії вищого рівня;

- організовує та здійснює заходи осередку відповідно до програмних завдань, статутних вимог, рішень керівних органів Партії вищого рівня;

- без доручення представляє осередок у зовнішніх відносинах;

- у межах, визначених положенням про розпорядження майном, що затверджується Радою Партії, розпоряджається коштами та майном осередку;

- може доручати іншим членам організації виконання своїх окремих повноважень.

5.3.5. Діяльність первинного осередку може бути примусово припинена (осередок розпущений) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії за підстав, зазначених у п. 5.2.4. цього Статуту.

 

5.4. РАЙОННА, РАЙОННА У МІСТІ, МІСЬКА, СІЛЬСЬКА ТА СЕЛИЩНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

5.4.1. У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць України не менше ніж 3 (трьома) членами Партії створюються районні, районні у містах, міські, сільські і селищні організації Партії.

Районна, районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії набуває статусу організації Партії після її визнання рішенням Ради Партії та реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії складається з первинних осередків Партії та/або окремих членів Партії.

Районна у місті організація Партії входить до складу відповідної міської організації Партії.

Районна організація Партії складається з сільських, селищних, міських організацій Партії відповідного району та окремих членів Партії. Районні організації Партії входять до складу відповідної регіональної організації Партії.

Міські організації Партії міст обласного значення входять безпосередньо до відповідних регіональних організацій Партії. За окремим рішенням Ради Партії до регіональних організацій Партії безпосередньо можуть входити також міські організації Партії міст, які не мають статусу обласного значення.

За рішенням Ради Партії, районна, міська організація Партії повинні бути зареєстровані у встановленому законодавством порядку та можуть набувати статусу юридичної особи після її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

5.4.2. Районна, районна у місті, міська, сільська та селищна організація Партії в своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня. Рішення усіх цих органів є для них обов’язковими для виконання.

За наявності об’єктивних перешкод для виконання рішень цих керівних органів, Рада районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації повинна звернутися до Ради відповідної організації Партії вищого рівня з вмотивованим поясненням. Рада організації вищого рівня може звільнити районну, районну у місті, міську, сільську та селищну організацію від виконання цього рішення або підтвердити обов’язковість його виконання.

5.4.3. Районна в місті, селищна, сільська організація Партії веде облік членів Партії або первинних осередків, що входять до її складу, відповідно до положення про порядок обліку членів Партії, що затверджується Радою Партії. Міська і районна організації ведуть облік первинних та інших організацій, що входять до їхнього складу та окремих членів Партії.

5.4.4. Керівними органами районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації є: Збори, Рада (у разі її створення) та Голова організації Партії.

У містах, що мають районний адміністративно-територіальний поділ, керівним органом міських організацій також може бути Конференція, якщо створені відповідні районні організації Партії.

Рада може створюватися у разі, якщо відповідна організація Партії налічує не менше 20 членів Партії.

Найвищим керівним органом районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації є Збори, що скликаються не менше одного разу за 3 (три) місяці за рішенням Голови чи Ради організації або на вимогу не менше 1/3 партійних організацій, що безпосередньо входять до складу районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації. Збори можуть бути скликані також рішенням керівного органу Партії вищого рівня.

5.4.5. Учасниками Зборів є всі члени Партії відповідної районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації.

Збори районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації чинні за умови реєстрації для участі в них більше половини її учасників. Рішення Зборів приймаються більшістю голосів зареєстрованих учасників.

Збори районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії:

- визначають стратегію і тактику діяльності організації;

- обирають Голову організації терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії;

- можуть обирати терміном на 2 (два) роки: членів Ради організації Партії (у разі її створення), заступників Голови організації, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії;;

- можуть утворювати відповідну контрольно-ревізійну комісію, визначати її кількісний та особовий склад або обирати ревізора терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії;

- приймають рішення про прийняття в члени Партії та припинення членства в Партії;

- обирають делегатів на Конференцію партійної організації вищого рівня до складу якої входить безпосередньо, а також пропонують цій організації кандидатури для обрання делегатів на З’їзд Партії;

- пропонують кандидатури до керівних органів Партії вищого рівня та контрольно-ревізійних органів Партії усіх рівнів;

- висувають кандидатів та/або складають виборчий список (при пропорційній системі) від Партії на виборах відповідного рівня та передають ці списки на затвердження Раді Партії.

5.4.6. У разі створення Ради організації, вона є постійно діючим керівним органом районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії в період між Зборами.

До складу Ради районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації входять: Голова організації за посадою та його заступники (у разі їхнього обрання), керівник фракції Партії у відповідній місцевій раді (якщо є членом Партії), виборні члени Ради у кількості не менше ніж 5 членів Партії, обрані Зборами організації, а також Голова виконавчого комітету організації (у разі його створення).

Рада районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії проводить засідання не менше 1 (одного) разу за 3 (три) місяці. Засідання Ради скликаються Головою організації, вони можуть також скликатися за ініціативою 1/3 організацій, що безпосередньо входять до складу цієї районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації.

Засідання Ради районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради, що взяли участь у засіданні.

Рада районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня.

Рада районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації:

- скликає Збори районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії;

- приймає рішення щодо прийняття до Партії нових членів та щодо припинення членства в Партії. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому п. 3.11 цього Статуту;

- може приймати рішення про створення виконавчого комітету організації;

- у разі створення виконавчого комітету організації, за поданням Голови організації призначає Голову виконавчого комітету організації терміном на 2 (два) роки і звільняє його з посади;

- доводить до відома первинних та інших організацій, що входять до складу відповідної організації, рішення і документи керівних органів Партії вищого рівня та контролює їхнє виконання;

- визначає виборчу політику під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та міських, селищних, сільських голів;

- може вносити пропозиції до Ради організації вищого рівня щодо виборчої політики Партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;

- сприяє створенню фракції Партії у відповідній місцевій Раді та координує її діяльність;

- може втручатися у діяльність первинних та інших організацій, що входять до складу районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації у випадках, коли їхні дії суперечать Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня;

- у випадках грубих порушень організаціями нижчого рівня Статуту, Програми чи рішень керівних органів Партії вищого рівня, вчинення дій, що перешкодили здійсненню виборчої політики Партії, може вносити пропозиції Раді Партії щодо прийняття рішення про припинення діяльності цих організацій;

- виконує інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Партії.

5.4.7. Голова районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії обирається Зборами цієї організації терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії.

Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови організації Партії, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою організації Партії, стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

Голова районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії входить до складу Ради цієї організації (у разі її створення) за посадою.

Голова районної, районної у місті, міської організації Партії може мати не більше двох заступників, які обираються Зборами відповідної організації Партії терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії.

Голова сільської, селищної організації Партії може мати одного заступника, який обирається Зборами відповідної організації Партії терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії.

5.4.8. Голова районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації:

- організовує роботу організації, звітує перед нею, представляє її у керівних органах Партії вищого рівня;

- без доручення представляє організацію у зовнішніх відносинах;

- має право підпису документів від імені організації;

- скликає Збори організації, засідання Ради організації, організує їхню підготовку та головує на засіданнях;

- пропонує для затвердження Зборам кандидатури заступників Голови організації;

- підписує рішення Зборів і Ради організації, а також протоколи Зборів і засідань Ради разом із секретарем Зборів або засідань Ради;

- організовує ознайомлення членів організації з документами та рішеннями керівних органів Партії вищого рівня;

- доручає членам Ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею.

5.4.9. Діяльність районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації Партії може бути примусово припинена (організація розпущена) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії за підстав, зазначених у п. 5.2.4. цього Статуту

5.4.10. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії та її органів, практичного забезпечення виконання рішень керівних органів Партії за рішенням Ради відповідної організації може створюватися виконавчий комітет цієї організації Партії.

5.4.11. Виконавчий комітет організації Партії:

- забезпечує практичну діяльність статутних органів організації Партії;

- готує питання, що виносяться на розгляд Зборів і засідання Ради організації;

- веде і зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;

- веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі функції;

- здійснює інші функції, делеговані йому Радою організації Партії та Центральним виконавчим комітетом Партії.

5.4.12. Голова виконавчого комітету організації Партії призначається та звільняється Радою районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії за поданням Голови цієї організації.

Голова виконавчого комітету районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії входить до складу Ради цієї організації за посадою.

Голова виконавчого комітету районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії призначає та звільняє працівників виконавчого комітету організації Партії.

5.4.13. Джерелами коштів і майна районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії є:

- членські внески, сплата та розподіл яких визначаються положенням про членські внески, що затверджується Радою Партії;

- добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;

- надходження з рахунків Партії.

5.5. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

5.5.1. Регіональними організаціями Партії є: організація Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські організації.
Обласна організація Партії складається з районних та міських міст обласного значення організацій Партії та/або окремих членів Партії. Організація Партії в Автономній Республіці Крим складається з районних та міських організацій міст республіканського значення організацій Партії та/або окремих членів Партії. Київська і Севастопольська міські організації Партії складаються з районних у містах організацій Партії та/або окремих членів Партії.
За рішенням Ради Партії, до складу регіональних організацій можуть безпосередньо входити будь-які міські організації Партії.
Регіональні організації утворюються не менш, як 3 (трьома) членами Партії.
Рішення Установчої конференції про утворення регіональної організації Партії затверджується Радою Партії.
Регіональна організація Партії набуває статусу організації Партії після її визнання рішенням Ради Партії та реєстрації у встановленому законодавством порядку.
Регіональні організації Партії підлягають обліку у Центральному виконавчому комітеті Партії.
Регіональна організація веде облік відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних та первинних організацій Партії.

5.5.2. Рішення центральних керівних органів Партії є обов’язковими для виконання регіональною організацією. За наявності об’єктивних перешкод для виконання рішень центральних керівних органів Партії Рада регіональної організації повинна звернутися до Ради Партії з вмотивованим поясненням. Рада Партії може звільнити регіональну організацію від виконання цього рішення або підтвердити обов’язковість його виконання.

5.5.3. Керівними органами регіональної організації Партії є її Конференція, Рада та Голова організації Партії.
Найвищим керівним органом регіональної організації Партії є Конференція, яка скликається не менше 1 (одного) разу на рік. Конференція скликається за рішенням Ради чи Голови регіональної організації Партії або на вимогу Виконавчого комітету регіональної організації Партії, підтриману рішеннями не менше 1/3 рад партійних організацій, що безпосередньо входять до її складу, або за ініціативою половини рад зазначених організацій. Конференція може бути також скликана за рішенням Ради Партії.
Делегати Конференції обираються Зборами районних, міських організацій Партії, що входять до відповідної регіональної організації Партії. Норми представництва делегатів Конференції від районних, міських організацій встановлюються Радою регіональної організації або Радою Партії. Делегатами Конференції є також за посадою: Голова, члени Ради регіональної організації та Голова виконавчого комітету (у разі його створення) регіональної організації.
У роботі Конференції з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії та депутати (члени Партії) відповідно Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міських рад м. Києва та Севастополя а також рад міст обласного значення, районних рад та рад міст, міські організації яких входять в склад регіональної організації.
Конференція регіональної організації чинна за умови реєстрації для участі в ній більше половини від загальної кількості делегатів, що визначена рішенням Ради регіональної організації. Рішення Конференції регіональної організації приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.
Конференція:

- визначає стратегію і тактику регіональної організації, затверджує зміни в структурі її керівних органів;
- обирає терміном на 2 (два) роки: Голову і членів Ради регіональної організації Партії, контрольно-ревізійну комісію, може обирати заступників Голови регіональної організації на той же термін, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії;;
- обирає делегатів на З’їзд Партії, в тому числі за поданням Зборів організацій нижчого рівня;
- може вносити пропозиції до Ради Партії щодо виборчої політики Партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;
- висуває кандидатів, складає відповідні списки кандидатів від Партії на виборах до обласних рад ( Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських) та передає ці списки на затвердження Раді Партії;
- може приймати рішення щодо припинення членства в Партії. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому п. 3.11 цього Статуту;
- приймає інші рішення, спрямовані на реалізацію положень Статуту та Програми Партії в порядку і спосіб, передбачені цим Статутом.

5.5.4. Постійно діючим керівним органом регіональної організації Партії в період між Конференціями є Рада регіональної організації Партії.
До складу Ради регіональної організації Партії входять Голова цієї організації, його заступник(и), Голова виконавчого комітету (у разі його створення), керівник партійної фракції відповідно у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді, Київській та Севастопольській міських радах, якщо вони є членами Партії, члени Ради обрані Конференцією у кількості не менше 5 осіб.

5.5.5. Рада регіональної організації Партії зобов’язана доводити до відома Рад організацій Партії нижчого рівня, рішення і документи З’їзду Партії, Ради Партії, Координаційної Ради Партії, а також рішення керівних органів цієї регіональної організації.
Рада регіональної організації Партії проводить засідання не менше 1 (одного) разу на 3 (три) місяці. Засідання Ради регіональної організації можуть скликатися за рішенням Голови організації або за ініціативою 1/3 рад організацій, що безпосередньо входять до її складу.
Засідання Ради регіональної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради, що взяли участь у засіданні.
Рада регіональної організації Партії у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями центральних керівних органів Партії, Конференцій відповідної регіональної організації Партії.
Рада регіональної організації:
- приймає рішення щодо прийняття до Партії нових членів та щодо припинення членства в Партії. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому п. 3.11 цього Статуту;
- скликає Конференцію відповідної регіональної організації Партії, визначає загальну кількість делегатів на ній та встановлює норми представництва на ній від районних, міських організацій, що входять до складу відповідної регіональної організації;;
- може приймати рішення про створення виконавчого комітету регіональної організації;
- визначає виборчу політику на відповідній території, ставлення до питань місцевих референдумів;
- пропонує кандидатів у депутати Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим; кандидатів у депутати до місцевих рад, на посади сільських, селищних і міських голів;
- сприяє формуванню фракцій Партії відповідно у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних і міських радах та узгоджує їхню діяльність;
- узгоджує діяльність фракцій Партії в районних, районних у містах, міських, сільських та селищних регіональних представницьких органах місцевого самоврядування;
- виконує інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Партії.
Рішення центральних керівних органів Партії є обов’язковими для виконання регіональною організацією. Рішення Ради регіональної організації Партії є обов’язковими для виконання районними, районними у містах, міськими, сільськими, селищними організаціями.

5.5.6. Рада регіональної організації Партії може втручатися у справи будь-якої організації Партії нижчого рівня, коли дії цієї організації суперечать Статуту, Програмі, рішенням керівних органів Партії вищого рівня.
У випадках грубих порушень районними, районними у місті, міськими, сільськими, селищними організаціями Партії Статуту, Програми чи рішень керівних органів вищого рівня, вчинення дій чи бездіяльності, що перешкодили здійсненню виборчої політики Партії, Рада регіональної організації Партії може вносити пропозиції Раді Партії щодо прийняття рішення про примусове припинення діяльності таких організацій.

5.5.7. Голова регіональної організації Партії обирається Конференцією відповідної організації більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників Конференції терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії;.
Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови регіональної організації, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою організації Партії, стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.
Голова регіональної організації Партії входить до складу Ради регіональної організації Партії за посадою.
Голова регіональної організації Партії:

- скликає Конференції регіональної організації Партії та засідання Ради регіональної організації Партії, організує їхню підготовку та головує на них;
- пропонує Конференції регіональної організації Партії кандидатури заступників Голови регіональної організації для обрання або звільнення;
- вносить Раді регіональної організації Партії подання про призначення з числа членів Партії керівника виконавчого комітету цієї організації Партії або про його звільнення;
- доручає членам Ради регіональної організації Партії виконання своїх окремих повноважень, передбачених цією статтею;
- підписує рішення Конференцій і Ради регіональної організації Партії, а також їхні протоколи разом із секретарем Конференції або Ради.

5.5.8. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності регіональної організації Партії та її органів, практичного забезпечення виконання рішень керівних органів Партії за рішенням Ради регіональної організації може створюватися виконавчий комітет регіональної організації Партії.

5.5.9. Виконавчий комітет регіональної організації Партії:
- забезпечує практичну діяльність статутних органів цієї організації;
- готує питання, що виносяться на Конференцію і засідання Ради регіональної організації;
- веде і зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;
- веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі повноваження;
- здійснює інші повноваження, делеговані йому Радою регіональної організації Партії та Центральним виконавчим комітетом Партії.

5.5.10. Голова виконавчого комітету регіональної організації Партії призначається та звільняється Радою регіональної організації Партії за поданням Голови цієї організації
Голова виконавчого комітету регіональної організації Партії призначає та звільняє працівників виконавчого комітету регіональної організації Партії.

5.5.11. Джерелами коштів і майна регіональної організації Партії є:
- членські внески, сплата та розподіл яких визначаються положенням про членські внески, що затверджується рішенням Ради Партії;
- добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;
- надходження з рахунків Партії.

5.5.12. Діяльність регіональної організації Партії може бути примусово припинена (організація розпущена) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії за підстав, зазначених у п. 5.2.4. цього Статуту.

5.6. ВИЩІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

5.6.1. Вищими керівними органами Партії є: З‘їзд Партії, Рада Партії, Координаційна Рада Партії на чолі з Головою Координаційної Ради Партії, який є офіційним керівником Партії як юридичної особи.

З’ЇЗД ПАРТІЇ

5.6.2. З‘їзд Партії скликається не менше одного разу на 1 (один) рік.
З’їзд Партії скликається Радою Партії за власною ініціативою, за ініціативою Координаційної Ради Партії або за ініціативою не менше половини рад регіональних організацій Партії.

5.6.3. Делегати З‘їзду Партії обираються на регіональних Конференціях згідно з нормою представництва, встановленою Радою Партії.
Делегатами З‘їзду Партії є також за посадою Голова та члени Координаційної Ради Партії, члени Ради Партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. Народні депутати України (члени Партії) можуть брати участь у роботі З’їзду Партії з правом дорадчого голосу.

5.6.4. З‘їзд Партії є чинним за умови реєстрації для участі в ньому більше половини від загальної кількості делегатів. Рішення З’їзд приймає простою більшістю голосів від складу зареєстрованих на З’їзді делегатів, якщо інше не встановлене цим Статутом.
Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії, ліквідації Партії З’їзд приймає 2/3 голосів від складу зареєстрованих на З’їзді делегатів.

5.6.5. З‘їзд Партії:

- затверджує Статут і Програму Партії та зміни до них;
- визначає політику Партії, її цілі, завдання та основні напрями діяльності;
- обирає членів Координаційної Ради Партії у кількості не більше 9 (дев’яти) осіб строком на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії, та може достроково припинити перебування будь-кого з них на обраних посадах;
- обирає членів Ради Партії, крім тих, які входять до складу Ради Партії за посадою, строком на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії, та може достроково припинити перебування будь-кого з них на обраних посадах;
- визначає кількість членів Центральної контрольно-ревізійної комісії, обирає їх строком на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії, та може достроково припинити перебування будь-кого з них на обраних посадах;
- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів, будь-яких організацій Партії;
- приймає рішення щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;
- приймає рішення про входження Партії у виборчі блоки, коаліції та інші об’єднання політичних партій;
- надає повноваження підписувати угоду про створення виборчого блоку члену Партії, визначеному З’їздом;
- затверджує виборчий список кандидатів у народні депутати України від Партії з урахуванням розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
- здійснює висування кандидатів у депутати у відповідних одномандатних виборчих округах;
- висуває кандидата від Партії на виборах Президента України;
- приймає рішення про припинення діяльності Партії у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.
Зазначені повноваження З’їзду Партії є виключними і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Партії.
5.6.6. З’їзд Партії має право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Партії, скасовувати рішення будь-яких органів Партії.


РАДА ПАРТІЇ

5.6.7. Рада Партії керує діяльністю Партії у період між З’їздами відповідно до повноважень та процедур, визначених цим Статутом та законодавством.

5.6.8. До складу Ради Партії входять: члени Ради, обрані на З’їзді, а також за посадою: Голова та члени Координаційної Ради Партії, Голови регіональних партійних організацій та Голова Центрального виконавчого комітету партії.

5.6.9. Засідання Ради Партії скликаються Координаційною Радою Партії за власною ініціативою або за ініціативою 1/3 (однієї третини) членів Ради Партії не менше 1 (одного) разу на 3 (три) місяці і є правомочними за умови участі в них більше половини членів Ради Партії.
Рішення Ради Партії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів Ради Партії, що взяли участь у засіданні Ради Партії. При рівності голосів голос Головуючого на зсіданні Ради Партії є вирішальним.
Рішення Ради Партії щодо примусового припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії за підстав, зазначених у п. 5.2.4. цього Статуту, приймаються не менше як двома третинами голосів членів Ради Партії, що взяли участь у засіданні.
У випадку вибуття члена (членів) Ради Партії, у період між З’їздами Партії, рішення Ради Партії приймаються відповідно більшістю або кваліфікованою більшістю від фактичного складу Ради Партії, яка є на початку такого засідання Ради Партії.

5.6.10. У засіданнях Ради Партії з правом дорадчого голосу мають право брати участь: члени Партії, які є народними депутатами України, та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

5.6.11. Рада Партії:
- оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію і тактику діяльності Партії;
- скликає З’їзд Партії;
- визначає загальну кількість делегатів на З’їзді Партії та встановлює норми представництва на ньому від регіональних партійних організацій;
- організовує виконання рішень З‘їзду та Ради Партії;
- розподіляє функціональні обов’язки серед членів Ради Партії;
- приймає рішення про створення Центрального виконавчого комітету Партії;
- за поданням Координаційної Ради Партії призначає Голову Центрального виконавчого комітету Партії з числа членів Партії та звільняє його з цієї посади;
- затверджує положення та інструкції щодо діяльності Партії;
- приймає рішення щодо прийняття в члени Партії, у випадках передбачених п. 3.6. цього Статуту;
- приймає рішення щодо припинення членства в Партії. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому п. 3.11 цього Статуту;
- затверджує рішення установчих конференцій (зборів) про утворення регіональних, районних, районних у містах, міських, сільських та селищних організацій Партії;
- приймає рішення про реєстрацію організацій Партії у встановленому законодавством порядку;
- приймає рішення про надання статусу юридичної особи створеним організаціям Партії;
- приймає рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії за підстав, зазначених у п.5.2.4. цього Статуту;
- може вносити пропозиції щодо розгляду питань організаціями Партії;
- аналізує та узагальнює практику партійного будівництва та доводить її до відома організацій Партії;
- затверджує розмір членських внесків на поточний рік;
- може робити заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя;
- приймає рішення про створення загальнопартійних, регіональних та інших партійних засобів масової інформації, затверджує та звільняє їхніх керівників;
- організує та підтримує контакти з політичними партіями;
- організовує взаємодію Партії з іншими політичними партіями та громадськими об'єднаннями;
- складає виборчий список Партії на виборах народних депутатів України та подає його на затвердження З’їзду Партії;
- затверджує виборчі списки складені відповідними організаціями Партії для участі у виборах до місцевих рад та затверджує кандидатів від Партії висунутими відповідними організаціями на посади міських, селищних, сільських голів;
- сприяє діяльності фракції чи партійної групи Партії у Верховній Раді України;
- узгоджує взаємодію народних депутатів України – членів Партії та центральних органів Партії з органами місцевої влади, фракціями та партійними групами Партії у місцевих радах;
- встановлює міжнародні зв’язки Партії;
- може делегувати частину своїх повноважень Координаційній Раді Партії.
Рада Партії здійснює також інші повноваження, передані до її компетенції З’їздом Партії, крім тих, що відносяться до виключної компетенції З’їзду Партії.

КООРДИНАЦІЙНА РАДА ПАРТІЇ

5.6.12. Координаційна Рада Партії є постійно діючим колегіальним керівним органом Партії, що здійснює свою діяльність відповідно до повноважень та процедур, визначених цим Статутом та законодавством.
Члени Координаційної Ради обираються З’їздом Партії у кількості не більше 9 (дев’яти) осіб строком на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії. Перебування будь-кого з членів Координаційної Ради Партії на обраних посадах може бути достроково припинене З’їздом Партії.
Координаційна Рада Партії організовує свою роботу у формі засідань. Засідання Координаційної Ради Партії є правомочними за умови участі в них не менше 3/4 (трьох четвертих) членів Координаційної Ради Партії.
Засідання Координаційної Ради Партії скликаються Головою Координаційної Ради Партії за власною ініціативою або за ініціативою не менше третини членів Координаційної Ради Партії не рідше 1 (одного) разу на місяць.

5.6.13. Рішення Координаційної Ради Партії з усіх питань (крім питань фінансового забезпечення діяльності Партії) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 3/4 (три четвертих) членів Координаційної Ради, що взяли участь у засіданні. Рішення Координаційної Ради Партії з питань фінансового забезпечення діяльності Партії вважаються прийнятими, якщо за них одноголосно проголосували члени Координаційної Ради Партії, що взяли участь у засіданні.
В разі не прийняття Координаційною Радою Партії рішення з будь-якого питання, що розглядалося Координаційною Радою Партії, таке питання виноситься на розгляд Ради Партії.
Рішення Координаційної Ради Партії оформлюються Протоколом та є обов’язковим для виконання всіма керівними органами партійних організацій нижчого рівня та членами Партії.

5.6.14. Координаційна Рада Партії:
- оцінює політичну ситуацію в країні, розробляє заходи для реалізації стратегії діяльності Партії;
- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З’їзду Партії та Ради Партії, визначеної ними політики;
- розподіляє та затверджує функціональні обов’язки серед членів Координаційної Ради;
- скликає засідання Ради Партії, організовує їхню підготовку та проведення;
- затверджує зразок партійного квитка, символіку, зразки печатки та інших необхідних реквізитів;
- розробляє положення та інструкції щодо діяльності Партії та вносить їх для затвердження Ради Партії;
- вносить на розгляд Ради Партії подання щодо кандидатури на посаду Голови Центрального виконавчого комітету Партії;
- затверджує структуру, штатний розпис та кошторис Центрального виконавчого комітету Партії;
- спрямовує та координує роботу організацій Партії та виконавчих органів Партії;
- може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі органи, визначає їх склад;
- робить від імені Партії заяви, звернення, публічні виступи тощо;
- видає розпорядження та інші обов’язкові для виконання членами Партії документи;
- організовує та контролює фінансове та матеріально-технічне забезпечення Партії;
- приймає рішення про залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у випадках, передбачених діючим законодавством;
- приймає інші рішення, що стосуються діяльності Партії та не суперечать цьому Статуту і законодавству України (крім тих, які є виключною компетенцією З’їзду Партії та Ради Партії).

ГОЛОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

5.6.15. Члени Координаційної Ради Партії обирають зі свого складу Голову Координаційної Ради Партії строком на 1 (один) рік, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії, та можуть достроково припинити його перебування на цій посаді.
Голова Координаційної Ради:
- головує на З’їзді Партії, засіданнях Ради Партії, та Координаційної Ради Партії;

- підписує рішення та протоколи З’їзду Партії, Ради Партії та Координаційної Ради Партії;

- скликає та організовує засідання Координаційної Ради Партії;

- без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, а також фізичними особами;

- підписує фінансові, банківські та інші офіційні документи з організаційних питань функціонування Партії;

- відкриває рахунки в установах банку, видає доручення (довіреності), укладає від імені Партії договори, контракти, в тому числі трудові договори, та вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та цим Статутом;

- надає право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;

- видає доручення (довіреності) Голові Центрального виконавчого комітету Партії, іншим членам Партії, якими може делегувати їм частину своїх повноважень.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПАРТІЇ

5.6.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Партії, її органів та виконання рішень керівних органів Партії здійснює виконавчий орган – Центральний виконавчий комітет Партії.

5.6.17. Центральний виконавчий комітет Партії:
- здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності керівних органів Партії;
- організовує та здійснює аналітично-інформаційну роботу в Партії;
- організовує та проводить навчально-методичну роботу в Партії;
- організовує підготовку та проведення виборчих та рекламних кампаній;
- веде облік організацій Партії та їхнього особового складу;
- веде та зберігає загальнопартійну документацію тощо;
- забезпечує оприлюднення звіту Партії за поточний рік;
- організовує облік сплати членських внесків;
- здійснює інші функції, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії, а також доручені Радою Партії або Координаційною Радою Партії.

5.6.18. Голова Центрального виконавчого комітету Партії призначається з числа членів Партії за поданням Координаційної Ради Партії та звільняється з цієї посади Радою Партії.

5.6.19. Голова Центрального виконавчого комітету є членом Ради Партії за посадою.

5.6.20. Голова Центрального виконавчого комітету Партії:
- призначає та звільняє з посади керівників підрозділів Центрального виконавчого комітету Партії;
- підписує фінансові документи та розпоряджається коштами і майном Партії відповідно до повноважень визначених довіреністю, що видається Головою Координаційної Ради Партії;
- дає доручення керівникам виконавчих комітетів всіх рівнів організацій Партії з питань, що стосуються виконання рішень керівних органів Партії;
- призначає матеріально-відповідальних осіб;
- надає право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;
- веде фінансово-господарську діяльність Партії;
- здійснює організаційно-технічне керівництво роботою виконавчих органів Партії, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Центрального виконавчого комітету Партії, а також штатних працівників консультативно-дорадчих органів;
- виконує інші виконавчі повноваження, передбачені рішеннями Ради Партії або Координаційної Ради Партії, а також довіреністю, що видається Головою Координаційної Ради Партії.

5.6.21. Центральний виконавчий комітет Партії має право орендувати необхідне для діяльності Партії рухоме та нерухоме майно.

6. КОНТРОЛЬНО–РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1.

Контрольно-ревізійні комісії (ревізори) є органами Партії, що контролюють і перевіряють статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність органів Партії, її організацій і посадових осіб, проводять щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії та її організацій, що мають статус юридичних осіб.

Контрольно-ревізійні комісії (ревізори) тих партійних організацій, які мають статус юридичних осіб, готують звіти відповідних організацій Партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру та разом із копіями документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках) забезпечують своєчасне їх подання до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії готує звіти Партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру та подає їх на підпис Голови Координаційної Ради Партії.

ЦКРК Партії несе відповідальність за своєчасність підготовки звіту Партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації, а також його відповідність вимогам чинного законодавства.

Контрольно-ревізійні органи Партії проводять планові перевірки або перевірки на підставі заяв членів Партії. Контрольно-ревізійні органи Партії можуть приймати рішення про відмову у розгляді заяви.

Після проведення перевірки, контрольно-ревізійні органи складають акт (висновок) та передають його до керівних органів Партії для прийняття відповідного рішення.

6.2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать: Центральна контрольно-ревізійна комісія та контрольно-ревізійні органи регіональних, міських, районних, районних у містах, сільських та селищних організацій Партії. Контрольно-ревізійні комісії створюються в регіональних організаціях Партії. В сільських, селищних, міських, районних у містах, районних організаціях Партії за рішеннями Зборів відповідних організацій Партії можуть бути створені відповідні контрольно-ревізійні комісії або обрані ревізори. Ревізор користується всіма правами та несе обов’язки і відповідальність, передбачені цим Статутом для контрольно-ревізійних комісій. Кількісний та особовий склад Центральної контрольно-ревізійної комісії та контрольно-ревізійних органів організацій Партії визначаються відповідно З’їздом Партії, Конференціями та Зборами організацій Партії.

Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна З’їзду Партії, а контрольно-ревізійні органи регіональних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних організацій Партії підзвітні Конференціям (Зборам) відповідних організацій Партії.

 

6.3. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються З‘їздом Партії, а члени контрольно-ревізійних комісій (ревізори) регіональних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних організацій Партії обираються Конференціями (Зборами) відповідних організацій Партії терміном на 2 (два) роки, з урахуванням положень ст. 5.1. Статуту Партії.

Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії та його заступник обираються на засіданні Центральної контрольно-ревізійної комісії зі складу її членів.

 

6.4. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Ради Партії з правом дорадчого голосу.

 

6.5. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях, зборах та конференціях партійних організацій всіх рівнів з правом дорадчого голосу.

 

6.6. Члени контрольно-ревізійних комісій організацій Партії обирають голів контрольно-ревізійних комісій зі складу своїх членів.

Члени контрольно-ревізійних комісій організацій Партії мають право брати участь у засіданнях Рад організацій, конференціях та зборах усіх партійних організацій відповідного та нижчих рівнів з правом дорадчого голосу.

 

6.7. Діяльність контрольно-ревізійних органів Партії упорядковується положенням про контрольно-ревізійні органи Партії, що затверджується Радою Партії.

Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії є обов’язковими для контрольно-ревізійних органів організацій Партії всіх рівнів.

 

6.8. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії та контрольно-ревізійних комісій організацій Партії чинні за умови участі в них більше половини їхнього складу.

Рішення цих комісій приймаюються більшістю голосів від загальної чисельності членів відповідних контрольно-ревізійних комісій.

 

6.9. Контрольно-ревізійна комісія Партії має право безперешкодно одержувати для виконання своїх обов’язків від керівних органів і посадових осіб Партії та/або її організацій, а також членів Партії всю інформацію, що стосується статутної, фінансової й внутрішньогосподарської діяльності Партії або партійної організації, що обрала контрольно-ревізійну комісію, та усіх організацій нижчого рівня.


7. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

7.1. Партія є неприбутковою організацією.

7.2. У власності Партії та її організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань.

7.3. Партія та її організації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, самостійно володіють, користуються та розпоряджаються власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

7.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

7.5. Кошти та майно Партії та її організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, спрямовуються на виконнання статутних завдань та програмних цілей Партії, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
Грошові кошти Партії та її організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, можуть витрачатися на:
- придбання майна;
- забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;
- оплату вартості цивільних (у т.ч. цивільно-правових) та господарських угод і договорів;
- фінансування заходів Партії та організацій Партії;
- оплату праці та заохочення працівників;
- інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Партії, не заборонені законом.

7.6. Повноваження з оперативного господарського управління коштами і майном здійснюють Центральний виконавчий комітет Партії та виконавчі органи організацій Партії, згідно з Положенням про порядок використання коштів та майна Партії, що затверджуються Радою Партії.

7.7. Джерела утворення коштів і майна Партії складаються з:
- внесків на підтримку Партії;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять Партії, від проведення її основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України;
- державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні" та ін.;
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надаються Партії відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Партії або через неї її отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

7.8. Збитки, завдані Партії в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законом порядку.

7.9. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов'язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника Партії, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий строк.

8. ПРАВОВИЙ СТАТУС

8.1. Партія та регіональні організації Партії з моменту державної реєстрації є (можуть бути) юридичними особами, мають окремі баланси, рахунки в банку, печатки, зразки яких затверджуються Координаційною Радою Партії.
Районні, міські організації Партії можуть за рішенням Ради Партії набувати статусу юридичної особи після їхньої реєстрації в органах виконавної влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян у спосіб, визначений чинним законодавством.

8.2. Регіональні організації Партії, районні, міські організації Партії, що мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов‘язання одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.

8.3. Партія, а також партійні організації, що мають статус юридичних осіб, ведуть бухгалтерську та іншу звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених Законом України "Про політичні Партії в Україні", реєструються в державних органах та здійснюють платежі в порядку і обсягах, передбачених законодавством.

8.4. Партія має єдині Статут і Програму Партії та діє на їхній підставі. Регіональні, районні, районні в містах, міські, сільські, селищні організації та первинні осередки Партії не мають власних статутів і діють на підставі Статуту та Програми Партії.

8.5. Партія може засновувати засоби масової інформації відповідно до закону.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

9.1. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З‘їзду Партії у порядку, визначеному цим Статутом, або за рішенням суду у випадках та у порядку, визначених законом.

9.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Партії приймаються З’їздом Партії, якщо за нього проголосувало більше 2/3 (двох третин) від складу зареєстрованих на З’їзді делегатів.

9.3. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності всіх її організацій та органів.

9.4. Припинення діяльності Партії передбачає припинення членства в Партії.

9.5. У випадках припинення діяльності Партії всі майнові, фінансові та інші питання вирішуються З‘їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією, склад якої обирається на З‘їзді Партії простою більшістю голосів делегатів, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Порядок діяльності Ліквідаційної комісії визначається згідно з чинним законодавством.

9.7. У разі припинення діяльності Партії її активи не можуть перерозподілятися між її членами. Ліквідаційна комісія після задоволення всіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Партії.

9.8. У разі припинення діяльності Партії її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.9. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.


10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

10.1. Право внесення пропозицій щодо змін до цього Статуту та Програми Партії належить кожному члену Партії.
Порядок внесення та розгляду таких пропозицій визначається Положенням про внесення змін до Статуту і Програми Партії, що затверджується Радою Партії.

10.2. Зміни до цього Статуту та Програми Партії приймаються рішенням З'їзду Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від кількості зареєстрованих на З'їзді делегатів.

10.3. Про внесені за рішенням З'їзду Партії зміни до Статуту та Програми Партії Партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений законом термін.