«Від активного громадянина – 
до держави-лідера»

 

Мета діяльності

Програма партії спрямована на досягнення амбітної мети – становлення України як потужної європейської держави, регіонального лідера у політичній, економічній, соціальній і культурній сферах.

Партія пропонує українському суспільству шлях випереджального розвитку і робить ставку на мораль, інтелект і творчу енергію активних громадян.

Партія визначає ключовим завданням – побудову в Україні суспільно-політичного устрою, який дозволить задіяти для спільної справи творчий потенціал кожної людини, громади, всього суспільства та ґрунтуватиметься на високій моральності й відповідальності громадян.

Партія переконана, що Україна має достатню ресурсну базу і людський потенціал для виконання таких масштабних і амбітних завдань.

 

Ідеологічні засади

Партія у своїй діяльності спирається на активне громадянське суспільство і його основу – середній клас.

Ключовими принципами будівництва успішної України та перетворення її на регіонального лідера є: повага до гідності людини, верховенство права, захист прав і свобод кожного громадянина, конкурентна ринкова економіка, недоторканність приватної власності людини, пріоритетний захист довкілля, вільна преса, чесна та прозора виборча система, демократичний цивільний контроль над силовими й правоохоронними структурами, рівноправність релігійних конфесій, повага до інших народів і культур, активний вплив держави Україна на європейські та світові процеси.

Нестабільність, виклики й загрози сучасного світу, що переживає глибоку системну кризу, змушують змінити наші роль і місце у світовій спільноті, шукати шляхи перетворення України на міцну конкурентоспроможну державу. Державу, яка забезпечує своїм громадянам високу якість життя та гідні соціальні стандарти. Державу, яка не пливе у фарватері чужої політики й чужих рішень, а чітко визначає свої національні інтереси й активно їх просуває та захищає. Державу, яка більше не буде для світу «донором» людських і природних ресурсів, натомість отримає гідне місце у світовому поділі праці, з акцентом на експорт технологічної продукції з високою доданою вартістю. Державу, яка реально впливає на європейські та світові процеси, бере активну участь у колективних зусиллях зі зміцнення миру та безпеки у регіоні й світі.

Щоб збудувати таку державу, нам треба насамперед забезпечити присутність у владі людей з високим рівнем моральності, відповідальності та професійності, а кожен громадянин і суспільство в цілому мають відкинути насаджуваний в першу чергу в кіно, на радіо та телебаченні культ жорстокості, насильства, споживацтва, псевдокультури та бездуховності, здолати згубну психологію меншовартості, покірності та «хатаскрайності».

Маємо повернутися до людських цінностей, історично притаманних українцям – це повага до людини, моральність, відповідальність, працелюбство, толерантність і любов до своєї Батьківщини. Спираючись на ці сильні риси наших людей, об’єднуючи їхні зусилля заради високої мети, зможемо забезпечити піднесення українського народу, формувати спільноти відповідальних і активних громадян, які знають свої права і вміють спільно їх захищати, які люблять свою країну і спільно дбають про її розвиток.

Запорукою побудови успішної держави – регіонального лідера, є відповідність суспільних і державних механізмів цивілізаційній ідентичності наших громадян. Впродовж багатьох століть  українське суспільство, що завжди складалося з різних етнічних груп, традиційно розвивалося «знизу догори» – від громадянина, міцної родини через місцеву громаду до державних утворень, і це відображає уявлення наших людей про гармонійний устрій суспільного життя. Опора на таку традицію сприятиме створенню сильної і комфортної для громадян держави з добре збалансованою системою відносин між громадськими, політичними та владними інститутами.

Побудована на таких цінностях і демократичних засадах держава, у центрі уваги якої – людина, стане тим системним механізмом, що надійно захистить права, свободи та законні інтереси кожного громадянина України (зусиллями якого держава створена й утримується), забезпечить реалізацію життєвої місії кожної людини – її максимальну самореалізацію.

Наша спільна діяльність має бути спрямована на вивільнення енергії кожної особистості та використання її для розбудови держави, на розвиток інтелекту і створення умов для творчої праці кожного громадянина.

Суспільство, яке задіє «соціальні ліфти» й підніматиме догори, на вищі щаблі влади і державного управління, саме освічених, моральних і відповідальних громадян – уникне дальшого зростання соціальної нерівності та відновить справедливість у створенні й розподілі національних багатств.

Таке суспільство здатне виробити власний успішний шлях перетворення пострадянської, базованої на патерналізмі, України – на прогресивну демократичну державу з сильним громадянським суспільством, запропонувати європейській і світовій спільноті нову ефективну модель державного будівництва у XXI столітті.

Україна має достатню ресурсну базу і людський потенціал, щоб забезпечити гідні соціальні стандарти і високу якість життя своїх громадян. Сприятливий клімат, родючі землі, запаси корисних копалин, енергетичні ресурси, транзитний потенціал, багата історична і культурна спадщина – у поєднанні з розвитком освіти і науки, новітніх технологій і енергозбереження, захисту довкілля і виробництва екологічно чистої продукції – виведуть Україну на рівень передових держав Європи і світу.

 

Досягнення високої мети – становлення України як великої європейської держави, регіонального лідера – партія пропонує через утвердження у нашій країні суспільно-політичного устрою з такими ознаками:

-   в центрі уваги держави є громадянин, його гідність, права та свободи, гарантовані Конституцією України і міжнародними правовими актами щодо дотримання прав і свобод;

-   найвищим завданням державних і громадських інститутів є забезпечення високої якості життя громадянина, недоторканості його власності та вільного розвитку особистості;

-   ключовою засадою функціонування держави є «держава – для громадянина», а не «громадянин – для держави»;

-   держава створює умови для розвитку громадянського суспільства і не втручається у його діяльність;

-   громадянське суспільство контролює діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування і активно впливає на ухвалення рішень, що торкаються життя кожної людини і кожного населеного пункту;

-   держава діє виключно в рамках правового поля, з дотриманням норм Конституції і  законів України;

-   держава забезпечує дотримання громадянами закону і невтручання в їхнє особисте життя; судова гілка влади є незалежною, вибіркове правосуддя – неприпустиме;

-   у секторі безпеки і оборони пріоритет надається розвитку силових структур, що захищають народ і країну від зовнішніх загроз, а не силам внутрішньої безпеки, що захищають владу і державу – від власного народу;

-   боротьба з корупцією, що становить загрозу національній безпеці України і її майбутньому, є завданням усіх державних інституцій і всього суспільства;

-   забезпечується демонополізація в усіх сферах суспільного життя, правовідносини в суспільстві формуються на засадах вільної конкуренції та чесної змагальності;

-   соціальна підтримка з боку держави надається лише громадянам, які такої підтримки реально потребують;

-   тисячолітня духовна та культурна спадщина є надбанням усього суспільства; її руйнування, знищення і плюндрування караються законом; цензурування української історії з політичних або інших міркувань – неприпустиме;

-   держава гарантує рівноправність усіх релігійних конфесій, захищає толерантність у міжетнічних стосунках, що ґрунтується на розумінні цінностей усіх національних культур в Україні;

-   забезпечується рівність громадян щодо їхніх обов’язків перед державою, відповідальності кожного громадянина за долю країни, солідарності у виконанні суспільних завдань;

-   держава проводить активну зовнішню політику, рішуче просуває й захищає національні інтереси України;

-   держава Україна активно впливає на європейські й світові процеси, спільно з іншими державами й міжнародними структурами забезпечує мир і безпеку в регіоні та світі.

 

Дотримання у процесі розбудови України запропонованої партією ідеології дозволить нам упевнено, енергійно й послідовно рухатися вперед, отримуючи гідні результати не колись, у далекому майбутньому, а вже зараз – для всіх громадян, наших сучасників.

 

Програмні засади

Глибинні зміни, що сприятимуть швидкій та ефективній модернізації України в усіх сферах суспільного життя, мають базуватися на трьох ключових принципах:

1) децентралізація державної влади;

2) демонополізація економіки;

3) деполітизація силових і правоохоронних органів.

Ці три принципи, зафіксовані законодавчо і системно втілені в життя, дозволять нам досягти проривних результатів і якісних змін у відносинах держави з громадянами і бізнесом. Наслідком стануть зміцнення засад демократії та самоврядування, чесна конкуренція і прозорість, надійний захист прав і свобод, швидке зростання добробуту та якості життя громадян.

Проведення на цій основі системних реформ, яких потребує Україна, дасть змогу отримати позитивні результати в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави.

 

У сфері внутрішньої політики

Запровадження у державі ефективної системи стратегічного планування розвитку на середньо- і довгострокову перспективу, з відповідними змінами процедур бюджетного процесу.

Прийняття парламентом законів прямої дії, які не спотворюються шляхом видання урядових і відомчих підзаконних актів, що формують непідконтрольне парламенту поле правовідносин та створюють передумови для зловживань і корупції.

Посилення контрольних функцій парламенту за використанням бюджетних коштів, діяльністю Збройних Сил, інших військових формувань і спецслужб; вплив парламенту на кадрову політику в структурах сектору безпеки і оборони.

Приведення функцій, структури, чисельності, обсягів фінансування Збройних Сил та інших військових формувань у відповідність до потреб надійного захисту країни від зовнішніх загроз.

Зміна структури влади шляхом передачі місцевому самоврядуванню необхідних для повноцінного життя громади функцій і повноважень, відповідних матеріальних і фінансових ресурсів – формування на цій основі самоврядних територіальних громад.

Становлення судової системи як дійсно незалежної гілки влади, відповідно до стандартів Євросоюзу; відкритість судових засідань, публічний доступ до всіх рішень судів загальної юрисдикції; безумовне виконання державою Україна рішень Європейського суду з прав людини за позовами українських громадян.

Обмеження впливу влади на функціонування інституту приватної власності; запровадження публічно доступного обов’язкового реєстру прав приватної власності.

Максимальне спрощення і здешевлення процедур надання адміністративних послуг; запровадження електронного документообігу, що скорочує терміни видачі документів та покращує якість обслуговування громадян.

Кардинальне скорочення дозвільних функцій держави для громадян і бізнесу; зменшення кількості та чисельності органів виконавчої влади на всіх рівнях; передача невластивих державі функцій громадським і приватним структурам.

Антикорупційна люстрація усіх чиновників, починаючи з суддів, прокурорів і слідчих.

Ефективна боротьба з корупцією та відмиванням «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів прозорості; постійний моніторинг дотримання антикорупційного законодавства з урахуванням рекомендацій Євросоюзу, FATF, GRECO, Transparency International, інших міжнародних організацій; суворе покарання за порушення закону.

Створення системи персональної відповідальності в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, публічності засідань і оприлюднення ухвалених рішень; запровадження ефективних механізмів громадського контролю за діяльністю влади.

 

У сфері зовнішньої політики

Формування зовнішньої політики держави, виходячи з національних інтересів України, їх просування і надійного захисту на міжнародній арені; збільшення впливу України на європейські та світові процеси; зміцнення безпеки в Україні та життєво важливих для неї державах і регіонах світу.

Незмінність стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, продуктивна співпраця з країнами Євросоюзу в політичній, економічній, енергетичній, культурно-освітній, екологічній, воєнній та інших сферах.

Наповнення стратегічного партнерства України з Китаєм і США реальним змістом – з виходом на значимі позитивні результати співпраці.

Розбудова відносин України з іншими державами світу на принципах взаємної вигоди, рівності прав сторін і прозорості у прийнятті рішень.

Зовнішньополітична діяльність пріоритетно спрямована на створення умов для прискореного розвитку економіки України: залучення іноземних інвестицій на вигідних для України умовах; отримання нових перспективних технологій для розвитку виробництва в Україні; доступ вітчизняних підприємств на нові світові ринки, насамперед високотехнологічних розробок, новітніх технологій і високоякісної продовольчої продукції.

Популяризація у світі української історії та культури, об’єктів Всесвітньої історичної спадщини і туристичних маршрутів на території України.

Активна участь України у колективних зусиллях європейської і світової спільноти по запобіганню та локалізації небезпечних загроз і конфліктів.

 

В економічній сфері

Функціонування економіки України на засадах вільної конкуренції і чесної змагальності; жорсткий контроль держави та суспільства за діяльністю природних монополій.

Формування умов реалізації найманої праці, які забезпечують добробут і високий соціальний статус громадянина, дають людині можливість накопичувати капітал і набувати приватну власність відповідно до отриманих законним шляхом статків.

Робоче місце і гідна оплата праці, а не пільги (допомога по безробіттю чи субсидії) від держави як основа економічної стабільності людини, родини і суспільства; надання адресної грошової допомоги найбіднішим верствам населення.

Високий платоспроможний попит населення як головний стимул розвитку внутрішнього ринку України, зменшення залежності національної економіки від коливань і криз на зовнішніх ринках.

Реформування податкової системи і сфери соціального забезпечення шляхом: розмежування податків і соціальних внесків, усунення їх взаємного впливу; зменшення кількості податків і спрощення процедури їх адміністрування; успадкування усіх форм пенсійних внесків, збереження їх купівельної та майбутньої вартостей.

Ревізія та радикальне спрощення дозвільної системи і системи технічного регулювання; сувора відповідність чинних підзаконних актів і відомчих правил законам України.

Максимальне сприяння держави розвитку перспективних галузей промисловості і сільського господарства, від яких залежить прискорений розвиток економіки України.

Регулювання державної ренти у відповідності до норми Конституції України про власність народу на землю, її надра та інші природні ресурси.

Повністю прозора структура власності в Україні: запровадження публічно доступного обов’язкового реєстру прав приватної власності, матеріальних і нематеріальних активів; надання інформації про кінцевого бенефіціара під час проведення усіх операцій з купівлі-продажу, при відкритті банківських рахунків, участі в тендерах з державних закупівель.

Надання дозволу на участь у тендерах при проведенні державних закупівель лише підприємствам, які зареєстровані і сплачують податки в Україні.

Ефективна енергетична політика: на засадах прозорості, конкуренції і з опорою на власні енергетичні ресурси; енергозбереження в усіх галузях як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та незалежності України від поставок природного газу з інших держав; встановлення економічно обґрунтованих тарифів на енергетичні ресурси для підприємств і житлово-комунальні послуги населенню.

Державна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва з метою швидкого створення нових робочих місць, подолання бідності та безробіття, формування твердої основи і запоруки демократії в Україні – середнього класу.

Запровадження дієвого інституту довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення з можливістю застави для отримання кредиту та передачі права оренди у спадок нащадкам.

Ефективне використання механізму державного замовлення, в тому числі державного оборонного замовлення, для фінансування новітніх наукових розробок, розвитку  проривних технологій, створення нових перспективних виробництв і зразків продукції.

Стимулювання розвитку та впровадження екологічно чистих технологій; безумовне дотримання стандартів захисту довкілля на виробництві; жорсткі штрафні санкції за порушення екологічних вимог.

 

У соціально-культурній сфері

Утвердження інституту громадянства України як пріоритетного по відношенню до національних і етнічних груп населення – формування політичної нації.

Популяризація традиційних духовних цінностей людини як передумови життєвого успіху; використання інтелектуальних і культурних надбань попередніх поколінь у суспільному поступі України в майбутнє.

Утвердження у суспільній свідомості розуміння того, що найвищою цінністю України є людина як творча, моральна та інтелектуальна особистість; створення умов для повноцінної всебічної реалізації потенціалу громадянина.

Забезпечення належного соціального статусу професіям, які найбільше впливають на розвиток інтелекту, морального і фізичного здоров’я нації і безпеку країни:  вчителя, вченого, лікаря і солдата.

Пріоритетне спрямування бюджетних коштів, залучення інвестицій і кредитів для швидкого й повноцінного оновлення соціальної інфраструктури України – будівництво дитячих садків, шкіл, лікарень, спортивно-оздоровчих комплексів у всіх населених пунктах.

Захист суспільства від руйнівного впливу псевдокультурної експансії; заборона нав’язливої реклами на вулицях населених пунктів, радіо, телебаченні і телепередач, що формують споживацтво, жорстокість та аморальність громадян, насамперед – дітей і молоді.

Виявлення та підтримка здібностей дитини в ранньому віці, сприяння розвитку талановитих особистостей.

Створення умов для доступу людини до якісних освітніх послуг впродовж усього її життя; орієнтація освітніх закладів не на видачу дипломів – на формування світогляду людини, отримання глибоких знань, вмінь і твердих навичок, з якими випускник може отримати робоче місце за професією на конкурентному ринку праці.

Запровадження автономії університетів країни, перетворення їх з переважно ретрансляторів – на генераторів нових знань; державна підтримка освітянських наукових проектів на конкурсній основі.

Пріоритетний розвиток сфери високих наукоємних та інформаційних технологій, державна підтримка проривних інноваційних проектів.

Створення нових освітніх курсів і програм відповідно до викликів часу: дистанційного навчання, інтенсивних тренінгів з перекваліфікації безробітних громадян, адаптація навчальних програм до тенденцій і змін на ринку праці.

Підтримка розвитку гуманітарних і суспільних наук, мистецьких акцій і культурних подій.

Система охорони здоров’я спрямована на: профілактику захворювань і виявлення їх на ранніх стадіях; визначення пакету безоплатних медичних послуг, який держава гарантує кожній людині, незалежно від її статусу і місця проживання, за бюджетний кошт; заохочення приватного медичного страхування життя і здоров’я людини.

Адаптація інфраструктури населених пунктів до потреб людей з обмеженими можливостями; надання освітніх послуг, що сприятимуть їхній соціалізації.

Заохочення жінок до активної суспільної, політичної та підприємницької діяльності шляхом: дотримання принципу рівноправності; створення освітніх програм для матерів після виходу з декретних відпусток для їхньої швидкої адаптації до змін на ринку праці; підтримка бізнес-ініціатив зі створення дистанційних робочих місць для матерів, які доглядають за дітьми.

Популяризація інституту меценатства для підтримки суспільно значимих проектів у сфері освіти, науки, екології, медицини, культури та спорту.

 

Пріоритети діяльності

Формування у свідомості громадянина розуміння власної відповідальності за свою долю і долю України, віри в себе і в силу громадянського суспільства, здатного збудувати демократичну державу і контролювати діяльність влади.

Популяризація ідеології партії як об’єднуючої ідеологічної платформи з метою консолідації суспільства для демократичних перетворень в Україні.

Формування партії як команди високоморальних професіоналів і лідерів, здатних відстоювати права та свободи громадян, розробляти й реалізовувати стратегії успішного розвитку Української держави.

 

Шляхи досягнення цілей партії

Сформуватися як команда однодумців, об’єднаних на ідеологічній основі.

Стати активною і впливовою політичною силою в Україні.

Залучати в партію активних громадян з твердими життєвими цінностями, розширювати мережу партійних осередків у всіх регіонах країни.

Брати участь в усіх виборчих кампаніях, завчасно готувати гідних кандидатів.

Створювати партійні фракції у місцевих радах та Верховній Раді України.

Готувати кандидатів на відповідальні посади у структурах виконавчої влади усіх рівнів.

Створювати молодіжні об’єднання для втілення програмних положень партії.

Поєднувати зусилля з іншими партіями, що мають схожі ідеологію і програмні засади.

Співпрацювати з громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення, експертним середовищем та ініціативними громадянами за напрямами діяльності партії.

Проводити роботу серед усіх верств населення для поширення партійної ідеології та втілення програми партії у життя.

Активно виступати на телебаченні, радіо, в друкованих та Інтернет-виданнях з метою донесення до людей позиції партії з ключових питань,  пропагувати ідеологію і програмні засади партії.

Налагоджувати співпрацю і обмін досвідом з політичними партіями і громадськими організаціями країн-партнерів.

 

Партія закликає усіх громадян долучитися до нашої спільної роботи на засадах програми партії задля розбудови України як потужної європейської держави, регіонального лідера.