«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Радою політичної партії «Громадянська позиція»
рішення № 2 від 21.06 2010 року

 

 

Зміни внесені рішенням Ради політичної
партії «Громадянська позиція» № 63
від 1.03 2013 року

 

Голова політичної партії

«Громадянська позиція»

 

______________А.С.Гриценко.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про членство у політичній партії

«Громадянська позиція»

Київ - 2010 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про членство у політичній партії «Громадянська позиція» (далі – Партія) розроблено на підставі Закону України «Про політичні партії в Україні» та Статуту Партії.

1.2. Положення про членство в Партії визначає порядок набуття та припинення членства в Партії, права та обов’язки членів Партії, порядок їхнього обліку в Партії.

1.3. Членами Партії можуть бути громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, визнають та дотримуються Статуту і Програми Партії, своєю діяльністю сприяють досягненню мети та здійсненню завдань Партії, виконують рішення керівних органів Партії, відповідають вимогам, встановленим для членів Партії Статутом та внутрішніми документами Партії, а також своєчасно сплачують членські внески.

1.4. Членство в Партії є добровільним.

1.5. Членство в Партії є фіксованим.

1.6. Члени Партії не можуть бути членами інших партій.

1.7. Всі члени Партії мають рівні права.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

2.1. Члени Партії мають право:

- брати участь у статутній діяльності Партії;

- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю Партії, та вживати заходів до їх вирішення;

- безпосередньо брати участь у виробленні та реалізації партійної політики;

- вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після ухвалення рішень партійними органами;

- висувати, обирати кандидатів та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених Статутом Партії;

- подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до представницьких органів влади усіх рівнів;

- отримувати інформацію із загальних питань діяльності Партії;

- подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого партійного органу;

- при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії – оскаржити це рішення до керівних органів Партії вищого рівня;

- оскаржити рішення чи дії керівних органів Партії як до керівних органів вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;

- з власної ініціативи припинити членство в Партії;

- вносити пропозиції щодо змін до Програми Партії та до Статуту Партії.

2.2. Члени Партії також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Партії та рішеннями З’їзду Партії.

2.3. Члени Партії зобов'язані:

- дотримуватись Статуту та Програми Партії;

- сприяти поширенню ідей та цінностей Партії;

- виконувати рішення керівних органів Партії;

- брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;

- надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією, сприяти їхній перемозі;

- дбати про зміцнення авторитету Партії;

- дотримуватись норм моралі та етики;

- бути членом фракції, утвореної представниками Партії в представницьких органах державної влади та місцевого самоврядування, в разі його обрання до такого органу;

- зупиняти членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з законом, є несумісним з членством у політичних партіях;

- сплачувати членські внески.

2.4. Члени Партії також можуть мати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Партії та рішеннями З’їзду Партії.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА У ПАРТІЇ.

3.1. Прийом у члени Партії здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка має намір вступити до Партії, поданої на ім’я Голови відповідної організації Партії, та письмової рекомендації члена Партії.

Член Партії, який дає таку рекомендацію, несе відповідальність перед Партією за особу, яку рекомендує до складу членів Партії. Порядок накладення та види такої відповідальності регламентуються положенням про партійні заохочення та стягнення, затвердженим Радою Партії.

Член Партії, який дає рекомендацію на вступ у Партію іншій особі, має обов’язково вказати в своїй письмовій рекомендації номер свого партійного квитка.

Відповідна організація Партіїце організація Партії, яка діє за місцем перебування (реєстрації, проживання або довготривалого перебування на роботі, навчанні, лікуванні і т. ін.) особи. Такою організацією Партії може бути регіональна, районна, районна у місті, міська, сільська, селищна організація.

Зразок заяви на вступ до Партії та рекомендацій членів Партії розробляються Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджуються Радою Партії як додаток № 1 до даного положення.

3.2. До заяви додається анкета, заповнена заявником, 2 його фотокартки розміром 3х4 та копія квитанції або платіжного доручення з відміткою установи банку про перерахування вступного членського внеску.

Зразок анкети розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується Радою Партії як додаток № 2 до даного положення.

3.3. Документи, передбачені пунктами 3.1. та 3.2., подаються до відповідної організації Партії особою, яка має намір вступити до Партії, особисто або надсилаються рекомендованим листом.

3.4. Рішення про прийом в члени Партії або про відмову у прийомі ухвалює Рада відповідної організації Партії, а в організаціях Партії, в яких Раду не створено – Збори. Рада (Збори) відповідної організації Партії, отримавши передбачені пунктами 3.1. та 3.2. документи, розглядає питання про прийом або відмову у прийомі заявника у члени Партії на своєму найближчому черговому засіданні але не пізніше, ніж у місячний термін.

3.5. У разі, якщо за місцем перебування особи, яка має намір вступити до Партії, відповідну організацію Партії не створено, заява подається до центральних органів Партії на ім’я Голови Партії. Центральний виконавчий комітет Партії,за дорученням Голови Партії, реєструє таку заяву, готує по ній відповідний проект рішення та передає до Ради Партії для прийняття рішення по суті. Рада Партії розглядає заяву на своєму найближчому черговому засіданні та може прийняти рішення про прийом у члени Партії.

3.6. Рішення Ради (Зборів) відповідної організації Партії про відмову у прийомі в члени Партії може бути оскаржене заявником у 30-денний термін до Ради організації Партії вищого рівня. Рада організації Партії вищого рівня передає скаргу для розгляду по суті та для підготовки відповідного проекту рішення до контрольно-ревізійної комісії своєї організації. В такому випадку Рада організації Партії вищого рівня може прийняти Рішення про прийом заявника у члени Партії у термін, який не перевищує 30 днів з дня отримання відповідної скарги.

3.7. Членство в Партії засвідчується партійним квитком. Зразок партійного квитка розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується Радою Партії як додаток № 3 до даного положення.

Виготовлення партійних квитків організовує Центральний виконавчий комітет Партії.

Партійні квитки передаються організаціями Партії вищого рівня до підпорядкованих організацій Партії нижчого рівня. Передача партійних квитків засвідчується актом прийому-передачі. Зразок акту прийому-передачі розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується Радою Партії як додаток № 4 до даного Положення.

Безпосередньо член Партії отримує свій партійний квиток в організації, у якій перебуває на обліку, особисто під розпис. Облік партійних квитків та їх видачі членам Партії здійснюється у журналі обліку та видачі партійних квитків. Відповідальність за правильність ведення та збереження журналу несе уповноважений на це працівник виконавчого комітету відповідної організації партії, а у разі його відсутності - уповноважений на це член Ради організації Партії (далі по тексту – відповідальний за облік членів Партії). У разі, якщо Раду в організації Партії не створено, облік членів Партії здійснює Голова відповідної організації Партії та є відповідальним за облік членів Партії.

Форма журналу обліку та видачі партійних квитків розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується Радою Партії як додаток № 5 до даного Положення.

3.8. У випадку втрати членом Партії партійного квитка за його письмовою заявою йому видається дублікат партійного квитка з відміткою „Дублікат”.

Таку заяву член Партії подає особисто або надсилає рекомендованим листом до відповідної організації Партії на ім’я її Голови.

3.9. На підставі отриманої заяви:

- контрольно-ревізійна комісія відповідної організації Партії (у разі її відсутності – Рада відповідної організації Партії) за доручення Голови організації Партії аналізує обставини втрати членом Партії партійного квитка. У разі виявлення, що причиною втрати партквитка стала недбалість його власника, контрольно-ревізійна комісія (Рада) відповідної організації Партії складає проект рішення про застосування до члена Партії засобів дисциплінарного впливу згідно з Положенням про партійні заохочення та стягнення. Таке рішення затверджує Рада відповідної організації Партії на своєму найближчому черговому засіданні.

- відповідальний за облік членів Партії робить відмітку в Журналі обліку та видачі партійних квитків про недійсність оригіналу відповідного партквитка, зробивши запис на полях відповідного рядка «оригінал втрачено», проставляє дату складення членом Партії заяви про втрату квитка та проставляє свій підпис;

- відповідальний за облік членів Партії складає заявку на видачу дубліката партійного квитка та у 3 - денний термін з дня отримання заяви від члена Партії направляє (передає особисто або пересилає поштою) її до Ради організації Партії вищого рівня. Заявка на видачу дубліката партквитка складається на і'мя Голови Центрального виконавчого комітету Партії та підписується Головою відповідної організації Партії.

- відповідальний за облік членів Партії після отримання виготовленого дубліката партквитка від уповноваженої особи організації вищого рівня робить новий запис у Журналі обліку та видачі партійних квитків з поміткою «дублікат» на полях відповідного рядка.

Голова організації Партії вищого рівня візує отриману заявку на видачу дубліката партквитка, передає особисто або пересилає її поштою до Центрального виконавчого комітету Партії та у 5 - денний термін організовує оприлюднення у регіональній пресі інформації про визнання недійсним втраченого квитка члена партії «Громадянська позиція».

3.10. У разі, якщо партійний квиток члена Партії значно пошкоджено, такий партійний квиток може бути замінено на дублікат у порядку, викладеному у п. 3.9.

Заяву на заміну пошкодженого партквитка член Партії подає особисто або надсилає рекомендованим листом до відповідної організації Партії на ім’я її Голови.

 

4. ОБЛІК ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ.

4.1. Облік членів Партії здійснює відповідальний за облік членів Партії (див. п. 3.7.).

4.2. На кожного члена Партії ведеться картка персонального обліку (облікові картки). Дані до картки персонального обліку заносить відповідальний за облік членів Партії та несе особисту відповідальність за правильність заповнення, достовірність внесених даних та збереження карток персонального обліку членів Партії.

Оформлену належним чином картку персонального обліку члена Партії Голова відповідної організації Партії у 3 - денний термін передає до організації Партії вищого рівня (районної, регіональної). При цьому у справах організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, залишається копія його облікової картки.

За умови виникнення змін в даних, які підлягають внесенню до картки персонального обліку, член Партії у 3–деннй термін інформує про них Голову відповідної організації Партії та надає підтверджуючі документи.

Інформацію про зміни персональних даних члена Партії уповноважена особа відповідної організації Партії вносить у копію його облікової картки протягом 2-х робочих днів з дня отримання такої інформації та надсилає дані про зміни до організації Партії вищого рівня (районної, регіональної).

Інформація про зміни персональних даних членів Партії надається (передається особисто, надсилається листом) уповноваженою на це особою відповідної організації Партії до організації Партії вищого рівня протягом 3-х робочих днів з дня її отримання у письмовому вигляді за підписом Голови відповідної організації Партії.

Оригінали карток персонального обліку членів Партії усіх організацій відповідного регіону (на території областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя) зберігаються в регіональних організаціях Партії. Оригінали карток персонального обліку членів Партії з регіонів, у яких не створено регіональної організації Партії, зберігаються в Центральному виконавчому комітеті Партії.

Функції із збереження оригіналів карток персонального обліку членів Партії відповідного регіону та внесення змін до них покладаються на одного з членів виконкому відповідної регіональної організації Партії. У разі відсутності в регіональній організації Партії виконавчого комітету відповідні функції покладаються на одного з членів Ради регіональної організації Партії

Інформація про зміни персональних даних членів Партії, наслідком яких є припинення членства в Партії, надсилається уповноваженою особою регіональної організації Партії у день отримання такої інформації до Центрального виконавчого комітету Партії засобами електронного або факсом. Підтвердження надсилається листом за підписом Голови регіональної організації Партії у 3-денний термін з дати отримання такої інформації.

Зразок картки персонального обліку членів Партії розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується рішенням Ради Партії як додаток № 6 до даного положення.

4.3. Кожна з організацій Партії здійснює облік членів Партії шляхом ведення Реєстру членів Партії. Дані до Реєстру членів Партії відповідної організації вносить відповідальний за облік членів Партії та несе особисту відповідальність за правильність заповнення, повноту та достовірність внесених даних.

Реєстр може вестись в електронній формі.

Форма Реєстру членів Партії розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується рішенням Ради Партії як додаток № 7 до даного положення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ.

5.1. Членство у Партії припиняється у випадках:

- добровільного виходу з Партії;

- виключення з Партії;

- автоматичного припинення членства в Партії;

- припинення діяльності Партії.

5.2. Добровільний вихід з Партії здійснюється на підставі письмової заяви члена Партії, яку він подає особисто або надсилає рекомендованим листом до організації Партії, де перебуває на партійному обліку, на ім’я її Голови.

Виключення особи з Партії здійснюється шляхом прийняття такого рішення Радою відповідної організації Партії, а у разі відсутності Ради – Конференцією регіональної організації Партії або Радою Партії.

Заяву члена Партії про добровільний вихід з Партії Рада (Збори) відповідної організації Партії розглядає на найближчому черговому засіданні, але не пізніше, ніж у 30-денний термін з дня її отримання.

Рішення про припинення членства у Партії вступає в силу з дня його прийняття.

5.3. У разі добровільного виходу з Партії особа має право повторно вступити до Партії на умовах, передбачених Статутом Партії та цим Положенням.

5.4. Члена Партії може бути примусово виключено з Партії за рішенням Ради відповідної організації Партії, Конференцією регіональної організації Партії або Ради Партії, якщо він грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав репутації Партії своєю діяльністю суттєвої шкоди.

5.5 Рішення про примусове припинення членства (виключення) члена Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

5.6. Зазначене рішення може бути оскаржене до Ради організації Партії вищого рівня та (або) до відповідної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів від дня його ухвалення. Заява про оскарження має бути розглянута відповідним органом організації Партії протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання такої заяви.

5.7. Членство в Партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення) з Партії щодо яких було скасовано Радою організації вищого рівня, поновлюється з моменту скасування рішення про виключення відповідних осіб. При цьому у таких членів Партії зберігається партійний стаж.

5.8. Примусове виключення особи з Партії позбавляє її права на повторний вступ до Партії протягом 3 (трьох) років.

5.9. Припинення членства у Партії наступає автоматично та не потребує подання заяви членом Партії у таких випадках:

- припинення громадянства України;

- визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Партії, який скоїв умисний злочин;

- смерті особи.

Про настання обставин припинення громадянства сама особа або її представник протягом 10 днів з дня настання такої обставини повідомляє організацію Партії, в якій раніше перебувала на партійному обліку та повертає партійний квиток.

Повідомлення здійснюється листом та наданням копій підтверджуючих документів.

У інших випадках організація Партії вважається повідомленою про настання обставин, які є підставою для автоматичного припинення членства особи в Партії, з дня отримання Головою організації такої інформації з відповідних офіційних установ та отримання від них копій або номерів відповідних документів.

Рада (Конференція) організації Партії, в якій перебував на обліку член Партії, членство якого припинилось автоматично, приймає на своєму найближчому черговому засіданні відповідне констатуюче рішення.

5.10. У разі припинення членства особи в Партії з будь-яких підстав майно та кошти (у тому числі членські внески), передані такою особою у власність Партії, поверненню не підлягають.

5.11. Наслідком припинення членства в Партії з будь-яких причин є одночасне виключення відповідної особи зі складу органів Партії, до яких її було обрано.

 

6. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Дане Положення затверджується Радою Партії.

6.2. За рішенням Ради Партії до цього Положення можуть бути внесені зміни.

6.3. Зміни до даного Положення вносяться шляхом затвердження його у новій редакції або шляхом затвердження додатків до нього, які є невід’ємною частиною даного Положення.

6.4. Зміни до цього Положення затверджуються, якщо за таке рішення проголосувало більше половини від присутніх членів Ради Партії. За умови рівності голосів голос Голови Партії є вирішальним

6.5. Зміни до Положення набирають чинності з дати їх затвердження.

6.6. В разі виявлення протиріч норм даного положення із нормами Статуту – норми Статуту є визначальними.