«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Радою політичної партії «Громадянська позиція»

Рішення № 2 від 21.06.2010 року

Нова редакція – рішення № 22 від 08.04.2011 року

Зміни внесені рішенням № 41 від 03.02.2012 року

Зміни внесені рішенням № 63 від 01.03.2013 року

Зміни внесені рішенням № 66 від 15.01.2014 року

Голова політичної партії «Громадянська позиція»

__________________А.С.Гриценко

 

 

Положення про членські внески політичної партії «Громадянська позиція»

Київ - 2011 р.

 

1. Загальні положення

1.1. Члени політичної партії «Громадянська позиція» (далі – Партія) сплачують членські внески.

1.2. Членські внески є одним із джерел формування майна Партії. Членські внески є благодійною допомогою та надаються Партії виключно для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання керівних органів.

1.3. Види членських внесків: щомісячні членські внески, цільові внески.

1.4. Щомісячний членський внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Партії щомісячно в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.5. Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Партії добровільно, у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

1.6. Щомісячні членські внески є обов’язковою умовою членства в Партії.

 

2. Розмір щомісячних та цільових членських внесків

2.1. Розмір щомісячних членських внесків визначається рішенням Ради Партії щорічно на кожний поточний рік та оформляється відповідним додатком до цього Положення.

2.2. В окремих випадках (наприклад, при виконанні перед Партією зобов'язань, які прирівнюються до членського внеску) Рада Партії може звільняти від сплати щомісячного членського внеску або зменшувати його розміри.

2.3. Члени Партії можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних цільових внесків.

2.4. Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується Радою Партії на підставі пропозиції Голови Центрального виконавчого комітету Партії в залежності від визначених (підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних програм і ступені зацікавленості конкретних членів Партії щодо реалізації цих програм.

2.5. Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Партії.

 

3. Порядок сплати внесків

3.1. Члени Партії сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок відповідної регіональної організації Партії за такими платіжними реквізитами:

Код ЄДРПОУ _______________

р/р ______________________

в ВАТ ___________________ в м. ____________________

назва обласного центру

МФО ________________

Призначення платежу - внесок члена політичної партії "Громадянська позиція", без ПДВ.

Регіональні організації Партії до 20 числа кожного місяця за обліковим зобов’язані перерахувати 20% надходжень від членських внесків на розрахунковий рахунок Партії.

Відрахування членських внесків до організацій Партії здійснюється за рішенням Рад регіональних організацій Партії.

Якщо на дату, визначену цим Положенням як граничний термін сплати членських внесків відповідною регіональною організацією Партії не отримано статусу юридичної особи та не відкрито розрахункового рахунку в установі банку, членські внески сплачуються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Партії за такими платіжними реквізитами:

Код ЄДРПОУ 33492420

р/р 26009000000569

в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Києві

МФО 322313

Призначення платежу - внесок члена політичної партії "Громадянська позиція", без ПДВ.

Відрахування щомісячних членських внесків, що надійшли безпосередньо на розрахунковий рахунок Партії, до відповідних регіональних організацій Партії здійснюється щомісячно у розмірі 80 відсотків від цих надходжень.

3.2. При вступі до партії сплачується перший щомісячний членський внесок. Наступні щомісячні членські внески сплачуються до 15 числа місяця наступного за обліковим.

3.3. Для підтвердження сплати членського внеску члени Партії надсилають до відповідної регіональної організації Партії копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копії квитанції.

3.4. Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок регіональної організації Партії або розрахунковий рахунок Партії.

3.5. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи відповідних організацій Партії та Центрального виконавчого комітету Партії (далі по тексту – відповідальний за облік внесків).

Відповідальний за облік внесків відповідної організації Партії робить відмітку про сплату членського внеску в Журналі обліку сплати членських внесків.

Відповідальний за облік внесків Центрального виконавчого комітету Партії партії перевіряє факт надходження коштів на розрахунковий рахунок Партії і у разі виявлення будь-яких невідповідностей невідкладно повідомляє про них відповідну організацію Партії. Відповідальний за облік внесків відповідної організації Партії після отримання такого повідомлення невідкладно виясняє причини невідповідностей та вживає термінових заходів для їх усунення.

Форма Журналу обліку сплати членських внесків розробляється Центральним виконавчим комітетом Партії та затверджується Радою Партії як додаток 2, форма 1 до даного положення.

3.6. Відповідальні за облік членських внесків на підставі інформації про надходження членських внесків складають зведений звіт про отримані членські внески, за квартал та за рік в цілому (додаток 2, форма 2). Звіт засвідчують своїм підписом відповідно Голови регіональної організації (або виконавчого комітету регіональної організації) та Голова Центрального виконавчого комітету Партії. Звіти надсилаються до Центрального виконавчого комітету Партії та доповідаються Голові Партії.

3.7. На підставі заяви члена Партії, Радою регіональної організації Партії може бути надано відстрочку сплати щомісячного членського внеску але не більше ніж на три місяці.

3.8. Виходячи з особистих матеріальних можливостей члени Партії можуть сплачувати внески у більших розмірах або одночасно за декілька місяців.

3.9. Член Партії, який не сплачує членських внесків більше ніж 6 місяців чи не виконує протягом цього терміну взятих перед Партією зобов’язань, які прирівнюються до внесків, виключається з Партії.

3.10. Члени Партії можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних внесків.

3.11. У разі добровільного виходу чи виключення з членів Партії членські внески не повертаються, а залишаються у розпорядженні Партії.

3.12. У разі ліквідації організації Партії рішення про їхні кошти і майно приймає вищий за підпорядкуванням орган Партії.

3.13. Журнали обліку сплати членських внесків зберігаються в регіональній організації партії та Центральному виконавчому комітеті Партії.

 

4. Порядок затвердження, оприлюднення, внесення змін та доповнень до цього Положення

4.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Радою Партії в порядку, передбаченому Статутом Партії.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Ради Партії, шляхом викладення даного Положення в новій редакції та оформлення додатків до даного Положення, які є його невід’ємною частиною.

Додаток 1

до Положення про членські внески політичної партії «Громадянська позиція»:

1. Встановити на 2017 рік наступний розмір щомісячного членського внеску для членів партії незалежно від обсягу річного доходу:

- щомісячний – не менше 10 грн.

Додаток 2

до Положення про членські внески політичної партії «Громадянська позиція»:

- форма 1 - Журнал обліку сплати членських внесків політичної партії “Громадянська позиція”:

 
№ п/п № парт. квитка ПІБ платника Сума внеску, грн. № квитанції /платіжного доручення/дата Вид внеску
1 2 3 4 5 6
 

 

- форма 2 - Зведений звіт про членські внески політичної партії “Громадянська позиція”:

Звіт про членські внески

до _назва організації____ політичної партії «Громадянська організація»

за _________ 20___ року

 
№ п/п ПІБ платника Сума внеску Дата сплати Тип внеску Примітки
1 2 3 4 5 6
 

дата

Голова Центрального (регіонального) виконавчого комітету

політичної Партії «Громадянська позиція»______________прізвище, ініціали